3 June 2014

KUMBLA SUB DIST PRAVESHANOTSAVAM @ GBUPS PERDALA- BADIADKA


 ASSEMBLY

 GHOSHAYATHRA 

 PRAYER 

 PRAVESHANOTSAVA  MESSAGE 

 KIT DISTRIBUTION
 PRAKASHANAN - PARIRAKSHAYUDE PADANGAL 


No comments:

Post a Comment