31 May 2014

Child rights commission day- Special assembly on 03-06-2014
Praveshanotsava Sandesham
30-05-2014
          _lp. hnZym`ymk hIp¸pa{´n
]n. sI. A_vZpdºnsâ ktµiw
      2014 Pq¬ 2 Xn¦fmgvN {]thit\mÕh¯n AhXcn¸n¡p¶Xn\v
                                   "GhÀ¡pw lrZyamb kzmKXw'

       hfsctbsd kt´mjt¯msSbmWv Cu {]thit\mÕhs¯ Rm³ kwt_m[\ sN¿p¶Xv.  ]pXnb A[yb\ hÀjw Bcw`n¡p¶ Cu kpZn\¯n {]Xo£tbmSpw DÕmlt¯mSpw IS¶ph¶ \n§sf Hmtcmcp¯tcbpw lrZyambn kzmKXw sN¿p¶p.  kt´mjIchpw kam[m\]chpamb Hcp hnZymeb hÀjw Biwkn¡p¶p.
Cu Znhks¯ DÕh`cnXam¡p¶Xv ChntS¡v BËmZt¯msSbpw  BImw£tbmSpw BZyambn F¯nbn«pÅ Ipcp¶pIfpsS Znhykm¶n²yamWv.  ]n©pa¡Ä¡v ho«nse t]mse Xs¶ Ifn¡m\pw IY]dbm\pw Adnhpt\Sm\pw ChnsS kuIcyap­v. Adnhnsâ A£c shfn¨¯n\mbn IS¶p h¶n«pÅ Ipªp§Ä¡v Rm³ {]tXyIw kzmKXw Biwkn¡p¶p. 
        Adnhnsâ Icp¯mWv GhcptSbpw anI¨ `mhn Dd¸phcp¯p¶Xv.   AXn\m IqSpX ]Tn¡p¶Xn\v {i² hbv¡Ww.  anI¨ ]T\w Dd¸phcp¯m³ BhiyambsXÃmw kvIqfn kÖoIcn¨n«p­v.  Ah D]tbmKs¸Sp¯Ww.  anI¨ hnZymÀ°nbmbn, \·bpsS {]Imiambn GhÀ¡pw amXrImbmIm³ bXv\n¡Ww.  kvIqfpIfnse ]mtTyXc {]hÀ¯\§Ä¡pw kabw Is­¯Ww.  Adnhv t\Sm\pÅ Gähpw DNnXamb amÀKw hmb\bmWv.  anI¨ ]pkvXI§Ä sXcsªSp¯v hmbn¡Ww.  kvIqÄ sse{_dnIfpw et_md«dnIfpw \¶mbn D]tbmKn¡Ww.  IemþImbnI kn²nIsf hfÀ¯m\pw {i²n¡Ww.  aÂkc§fn ]¦mfnIfmIWw.
        \à s]cpamäw ioen¡Ww.  amXm]nXm¡tfbpw Kpcp¡³amtcbpw _lpam\n¡Ww.  FÃm _Ô§fnepw hnip²n ]peÀ¯Ww.  kulrZ§Ä am\yambncn¡Ww. hn\bw apJap{Zbm¡Ww. kz`mh ip²nbmWv Gähpw henb PohnXaqeyw. A\pkcWbpw A¨S¡hpw hnPb¯nsâ Xmt¡mepIfmWv.  kabw hnes¸«XmWv AXv kq£n¨v sNehgn¡Ww.  
        \n§fpsS ]Ån¡qSamWv temI¯nse Gähpw anI¨ ]mTymebw F¶ Nn´ Hmtcmcp¯cpw h¨p ]peÀ¯Ww.  AhnSw ipNnbmbn kq£n¡pIbpw thWw. ]Tn¡m\pw apt¶dphm\pw Bthiw ImWn¡Ww.  \n§Ä¡v F¶pw hgn Im«nbmhp¶ A[ym]IscbmWv Adnhv ]IÀ¶v \ÂIm³ \ntbmKn¨n«pÅXv.  AhcpsS Adnhns\ \n§Ä ]IÀ¯n FSp¡Ww. 
        Hmtcm ]co£Ifnepw anIhv sXfnbn¡Ww.  sNdnb sNdnb hnPb§fmWv PohnX¯nsâ BsI XpIbmb henb hnPbambn amdp¶Xv.  AXn\v \nc´camb {i²bpw ITn\m[zm\hpw BhiyamsW¶v HmÀan¸n¡p¶p.  C¶pÅ Cu DÕmlw F¶pw \ne\nÀ¯Ww.  {]thit\mÕhw hnPbn¸n¨ GhtcmSpw \µnbpw IS¸mSpap­v.
        GhÀ¡pw `mkpcamb `mhn Biwkn¡p¶p.  anI¨ hnZymebhÀjhpw D¶XhnPbhpw ]n´pWbpw t\cp¶p. 
        ChnsS k¶nlnXcmbn«pÅ GhÀ¡pw \µn ]dbp¶p.

                                        \n§fpsS,
                                                         ]n. sI. A_vZpdºv

                                                        (hnZym`ymk hIp¸pa{´n)

29 May 2014

PRAVESHANOTSAVAM - BRC KUMBLA

PRAVESHANOTSAVAM  - BRC KUMBLA
KUMBLA SUB DIST : GBUPS PERDALA
PEC LEVEL :
SL.NO
PANCHAYATH
SCHOOL
1
DELAMPADY
GHSS ADOOR
2
KARADKA
GHSS KARADKA
3
KUMBDAJE
GSBS KUMBDAJE
4
BELLUR
GHSS BELLUR
5
BADIADKA
ST BASBS BELA
6
ENMAKAJE
SGALPS BENGAPADAVU
7
PUTHIGE
ASBS PUTHIGE
8
KUMBLA
ASBS ICHILAMPADY

Praveshanothsava Ganam With Lyrics


9 May 2014

Vacation Teacher Training - BRC Kumbla -First Spell

      QIP Monitoring Team Visiting The center.


 Basic science Experiment
 Group Activity
 AEO Kumbla - Addressing the Vacation Teacher training


 Third Std English Text Book Released