23 February 2019

PADANOLSAVAM-GVHSSKARADKA,JASBS MANYAPADANOLSAVAM-SNALP PERLA,AUPS KUNTARPADANOLSAVAM-CHEDIKANA,PALLATHADKAPADANOLSAVAM-SAYA,MAYYALAPADANOLSAVAM-VALPS NALKA


PADANOLSAVAM-BALEMOOLE,BENGAPADAVUPADANOLSAVAM-MSCHS NEERCHAL,FALPS NARAMPADYPADANOLSAVAM

PADANOLSAVAM-GVHSS MOGRAL,GSBS KUMBLAPADANOLSAVAM
PADANOLSAVAM-BRC KUMBLA
PADANOLSAVAM-HFASBS KUMBLA


PADANOLSAVAM-SAPHSS AGALPADY,GHSS PADRE